Tuesday, August 21, 2007

वळणावरचे दोघे

एकमेकांवर निर्व्याज प्रेम करणारे ते दोघे

आयुष्याच्या एका वळणावर...


तो जिब्रान जाणणारा,

ती फुलराणी त रमलेली...


त्याचे सारेच अफाट आणि भव्य,

ती छोट्या सुखांनी हरखणारी...


त्याला ध्यास नाविन्याचा,

ती गोधडिची ऊब जपणारी...


तो घर पसरवणारा,

अन् ती ते सावरणारी...


तो आकाशाला गवसणी घालणारा,

ती मुठितील निसटणारी वाळू धरू बघणारी...


आयुष्याच्या एका वळणावर,

उभे ठाकलेले ते दोघे...

;;